ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 28500 สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ส.ค. 2566

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง  ป.ตรี หลายสาขา  เงินเดือน 28500  สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ส.ค. 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • กลุ่มงานเด็กจบใหม่ (New Graduated) รอบเดือน สิงหาคม 2566  (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
 • ธปท. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งมีและไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ ดังนี้
  1) นโยบายการเงิน
  2) ตลาดการเงิน​
  3) นโยบายและกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน​
  4) นโยบายระบบการชำระเงิน​
  5) เทคโนโลยีสารสนเทศ
  6) Data Analytics​ 7) HR
 • คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ธปท.
  หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
  ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
  ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี
 • ธปท. อาจจะพิจารณาบรรจุพนักงานสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจำ หรือต่ออายุสัญญาจ้างต่อไปได้อีก ทั้งนี้ เงื่อนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  Email: Careers@bot.or.th
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
 • ประสบการณ์
 • มีผลงานวิจัยที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกที่มีคุณภาพและความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ ที่ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้นในเอกสารประกอบการสมัครด้วยได้แก่
  1.ประวัติย่อ (CV)
  2.List ผลงานวิจัย/งานวิเคราะห์ที่ผ่านมา
  3.หากสามารถส่งตัวอย่างงานวิจัย/งานวิเคราะห์จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้หรือประสบการณ์การวิจัยเชิงลึกทางวิชาการที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือระบบการเงินการธนาคารและประสบการณ์ที่ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประเมินว่าเป็นประโยชน์และเกี่ยวกับพันธกิจของของ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ อย่างน้อย 5 ปี
  มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 700)โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร กรณีผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษ
  อังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
  หากมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2356-7268
  Email: Recruit@bot.or.th หรือ ParisarS@bot.or.th
 • ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส สายกำกับสถาบันการเงิน และสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ปิดรับสมัคร วันที่ 10 กันยายน 2566)
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
  จบปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ (ทุกสาขาวิชา) การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, Data Analytics, Business Analytics หรือ Financial Technology
 • มีประสบการณ์ในด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ อย่างน้อยสองปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 1. เข้าใจกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงธุรกิจของ digital finance, green finance และ digital asset หรือ
 • 2.มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์หรือ ออกแบบ business model ของธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ digital finance, personal finance, digital asset, FinTech, e-commerce หรือ green finance หรือ
 • 3.มีความรู้ทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยรวมธุรกิจเช่าซื้อ เช่น Business Development/ Compliance / Audit และการบริหารหนี้ของสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ หรือ
 • 4.มีประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยง พัฒนา RegTech หรือตรวจสอบธุรกิจด้าน digital finance, green finance, digital asset หรือ blockchain-embedded activities หรือ
 • 5.มีความรู้ด้านธุรกิจ การเงิน หรือการจัดการข้อมูล มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และใช้เครื่องมือเพื่อการทำ business analytic และ data analytic ได้
  – ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
  – กระตือรือร้น และมี passion ที่จะติดตาม ทำความเข้าใจกับพัฒนาการ รูปแบบการดำเนินงาน incident และความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการเงินอยู่เสมอ
  – กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเสนอแนะ อย่างมีเหตุมีผลและมีการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างรอบคอบรอบด้าน
  – ชอบตั้งข้อสังเกต ตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบจนถึงที่สุด
  – รักที่จะทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์
  – ยึดมั่นในหลักการ ยืนตรง มองไกล ยื่นมือและติดดิน ตามค่านิยมร่วมของ ธปท.
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น1
  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น: 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  งานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-6752
  Email: Recruit@bot.or.th