กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน  ป.ตรี ทุกสาขา  เงินเดือน 15000  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (กดดู)

แนวข้อสอบข้างานราชการ 66 (กดดู)

 • เปิดรับสมัครพนักงาน TOR
 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท/เดือน
 • วันและเวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • คุณสมบัติ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ
 • สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
 • เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 มกราคม 2567 สมัครได้ที่ income.dnp@gmail.com
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร. 0-2561-0777 ต่อ 1785 ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 6
 • ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ๖ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • รวมทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว. ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร)
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การสมัครสอบ
 • กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566  ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง ww.thailandpost.co.tb
 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครที่ได้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • โทร. 0 2 8 3 1 3 3   7 8  และ โทร. 0 2 8 3 1 3 1 3 5 7 8 หรือ ทาง www.thailandpost.co.th
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 5  ชุด (ต้นฉบับ  1 ชุด สำเนา 4  ชุด)
 • ใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุด ระบุชื่อ – สกุลผู้สมัคร และตำแหน่งที่สมัคร และ ลงลายมือชื่อกำกับรอยปิดผนึกไว้ทุกซอง โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วย  ตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน B
 • หรือ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 – 0 299กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะถือว่าได้รับ

  เอกสารในวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ลงทะเบียนรับเอกสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน เวลา 16.30 น. ของวันที่  30 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (กดดู)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม 2566. (4 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร  10 พฤศจิกายน 2566 – 24 พฤศจิกายน 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข ระบบโทรคมนาคมตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีความพร้อมการให้บริการและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องระบบรถไฟฟ้าในระดับสากล
  ดูแลเครื่องมือ เครื่องมือพิเศษ และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบโทรคมนาคม
  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชา โทรคมนาคม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป
  สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีประสบการณ์ด้านติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความรู้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถทำงานเป็นกะ
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้
  สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  มีความขยันอดทน
  มีความตรงต่อเวลา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 17000 / สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

แนวข้อสอบกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • สำนักงาน กขค. เปิดรับสมัคร
 • จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 17,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • สัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สำนักงาน กขค.
 • เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2199 5412 ฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (ในวันและเวลาทำการ)

 • 📌วิธีการคัดเลือก
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  โดยเฉพาะการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ตามมาตรา 51-53 และประกาศ กขค. ที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
 • 📌หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ช่วยสนับสนุนงานศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และศึกษาข้อมูลบทวิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ รวมถึงตอบข้อหารือ และให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  2. ช่วยสนับสนุนงานศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ รวมถึงตอบข้อหารือ และให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คัดแยกประเภทและจัดเก็บหนังสือภายในและภายนอก ลงทะเบียนหนังสือ
  รับ – ส่ง ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  4. จัดเตรียม กลั่นกรองเรื่อง เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของการบริหารงานของหน่วยงาน
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 📌คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  3. กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่า
  ไม่ต้องรับราชการทหาร
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน โดยเฉพาะ Microsoft Office เช่น Word, Excel และ Power Point
  5. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  รวมถึงสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  7. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. มีความสามารถในการทำงานและรับมือกับสถานการณ์กดดันได้
 • 📬วิธีการสมัคร
  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  เลขที่ 120 ถนนเเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  โทร. 0 2199 5400 (ในวันและเวลาทำการ)

2. สมัครผ่านทาง Email ส่งมาที่ asset@tcct.or.th และ CC: merger@tcct.or.th
(ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.)

 • 📕เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  7. สำเนาเอกสารคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
  8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ หลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (กรณีเป็นเพศชาย)

📄ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://tcct.or.th/assets/portals/1/files/OutsourcingServicesApplication66.pdf

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / เงินเดือน 21250 / ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนุบสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
 • ต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
 • ต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึ้นไปที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”

(ด่วนๆ) สมัครงาน ธนาคารออมสิน 2566 เปิดรับสมัครอีกแล้วจ้า!! กรอกใบสมัครไว้เลย!!

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงาน ปี 2566 สมัครงาน ธนาคารออมสิน

แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

วันนี้ธนาคารออมสิน ได้เปิดรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง หลายอัตรา โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง Internet ตลอด 24 ชั่วโมง ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครพนักงาน ลูกจ้าง 2566 หลายอัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแต่ละตำแหน่งดังนี้

ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างในตำแหน่งต่างๆ1. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
ธนาคารออมสินภาค 1-18
2. ตำแหน่งลูกจ้างโครงการ
3. ตำแหน่งลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์ และลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล ปฏิบัติงาน ณ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
4. ตำแหน่งลูกจ้างลักษณะงานเฉพาะ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
(ช่างเขียนแบบ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างภาพ และช่างศิลป์)
5. ตำแหน่งลูกจ้าง (คนพิการ) ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และ
ธนาคารออมสินภาค 1-18
6. ตำแหน่งลูกจ้างขับรถยนต์ และลูกจ้างขับเรือยนต์ ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสิน
สำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ
7. ตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลางนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัคร และสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบ หรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และ
ผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใด ๆ โต้แย้งมิได้สมัครที่ไหน : สมัครผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน เท่านั้น
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://jobs.gsb.or.th/

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้- 17 พ.ย. 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งเเต่บัดนี้- 17 พ.ย. 2566

แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (กดดู)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เงินเดือน 10,430 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 66

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เงินเดือน 10,430 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 66

แนวข้อสอบกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กดดู)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปี พ.ศ. 2566

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ทําการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสงค์จะรับสมัครบุคคล างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระยะเวลาการจ้าง : ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2567 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) และอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างอีก ตามเงื่อนไขในข้อ 11. แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ที่พนักงานราชการผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2. การรับสมัคร

ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทําการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053612198 ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พ.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการสมัคร -ไฟล์ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี เงินเดือน 20000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน  ป.ตรี  เงินเดือน 20000  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  ตั้งแต่บัดนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (TOR) ดังนี้
 • เปิดรับสมัครพนักงาน TOR
 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน
 • วันและเวลาปฏิบัติงาน: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2566 (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ใบสมัครสอบ -ไฟล์

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่ช่างฝีมือ จำนวน 5 อัตรา

 • สมัคร 1 – 14 พฤศจิกายน 2566
 • รายละเอียดฉบับเต็ม https://www.railway.co.th/
 • รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงรถโดยสาร จำนวน 8 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ “กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชน”
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
 • คุณสมบัติ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้)
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 27 ตุลาคม 2566
 • ส่งข้อมูลสมัครงาน ทาง E-Mail  fad.onwr@gmail.com
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2554 1800 ต่อ 1392
แนวข้อสอบสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินเดือน 22580 สมัครออนไลน์ 10 – 25 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / เงินเดือน 22580 / สมัครออนไลน์ 10 – 25 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 
 • แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา และมีประสบการณ์การทำงาน
 • ในวุฒิปริญญาโทติดต่อกันเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับอัตราเงินเดือน 22580 บาท
 • การสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ดตั้งแต่ 10  ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2566  ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • เข้าเว็บไซต์ http://www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ.”
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา
 • หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ. – “ระบบสมัครงานออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
 • ทาง https://www.exat.co.th/สมัครงาน/
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา
 • หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ. – “ระบบสมัครงานออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
 • ทาง https://www.exat.co.th/สมัครงาน/

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

แนวข้อสอบข้าราชการ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • รายละเอียดดังนี้
 • ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2566
 • 📍สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานมีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปราจีนบุรี
 • สามารถ Apply Resume ได้ที่ช่องทาง ดังนี้
 • 1. Website Honda : https://www.honda.co.th/career
 • 2. JobsDB : https://th.jobsdb.com/th/th/search-jobs/honda-ayutthaya/1
 • 3. กรอกผ่าน Google form link : https://forms.gle/mK6RTHHbqc2BffzF6
 • 4. E-mail: recruitcar@honda.th.com

BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก  วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

 • ประกาศรถไฟฟ้าบีทีเอสเปิดรับสมัครงานพนักงานสถานีสายสีเขียว หลายอัตรา
 • คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่าง ๆ ได้
 • สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย 👉🏻 https://job.bts.co.th/th/application_form.aspx
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • โทร 0 2617 7300 ต่อ 1925, 1927,1931, 1939-1944, 1965

 • สมัครงานออนไลน์ คลิก 👉🏻
 • https://recruitment.bts.co.th/…
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • 📞โทร 0 2617 7300 ต่อ 1925, 1927, 1939-1944, 1946, 1947, 1965
อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา / สมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบข้าราชการ (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2566
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
  >>> https://forms.gle/o7ryzfmfEX72kZzs9
 • หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง จำเป็นต้องกรอกใบสมัครแยกตามตำแหน่งงานที่สมัคร
 • ขอแจ้งงดรับไฟล์ใบสมัครทางอีเมล, การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
 • การสมัครจะครบถ้วนเมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจาก Google Forms หากไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครของท่านทันที
 • โทรศัพท์ 0-2201-6000 ต่อ 6397 (คุณมนทิรา) หรือ 6330 (คุณนันธิยา) / 081-255-6111
 • การรับสมัครและการยื่นใบสมัคร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2566
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Forms) เท่านั้น
  >>> https://forms.gle/eM6hJrJatxa8S1Ak8
 • หากสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง จำเป็นต้องกรอกใบสมัครแยกตามตำแหน่งงานที่สมัคร
 • ขอแจ้งงดรับไฟล์ใบสมัครทางอีเมล, การยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
 • การสมัครจะครบถ้วนเมื่อท่านได้รับอีเมลตอบกลับจาก Google Forms หากไม่ได้รับอีเมล กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครของท่านทันที