มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารศูนย์รังสิต
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
 • มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ
  TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึง
  วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
 • มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.
  ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือ ระดับวุฒิปริญญาโท ตามต าแหน่ง
  ที่สมัคร นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
  วันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
  ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม
  50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
  ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 17  เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ
  “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
  **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17  เมษายน  256 7 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**

แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • วิทยากร ระดับ 4 แผนกระบบงานสารสนเทศ 5 กองระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายดิจิทัล ๒ (รับสมัครตั้งแต่ 11 – 22 มี.ค.2567 )
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • การสมัคร
 • สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567
 •  ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • เข้าเว็บไซต์ http://www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ.”
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา
 • หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ. – “ระบบสมัครงานออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
 • ทาง https://www.exat.co.th/สมัครงาน/

แนวข้อสอบการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

>>>แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

– ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ควรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหากมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2567

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบทาง Internet ได้ที่ เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php
http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/recruit/recruit_08_03_2024_10_00_18.pdf

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 มีนาคม 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 มีนาคม 2567

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง สังกัดกรมท่าอากาศยาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสำรวจ

>>>แนวข้อสอบกรมท่าอากาศยาน(กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

3. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล
หรือสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800  บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
2. คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(1) อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
(2) มีสัญชาติไทย
(3) สุขภาพ
– ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมกับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
– ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
– มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง
น้อยกว่า 30 เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน
ที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า
20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี
ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยานกำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งวันที่  6 – 19  มีนาคม 2567 ตลอด 24 ไม่เว้นหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้-8มี.ค.67

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 44 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส. บัดนี้ – 8 มี.ค.67

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2567

1. ตำแหน่งช่างกลโรงงาน (ชาย) 1 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา วิชา ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล หรือ เครื่องกลอุตสาหกรรม หรือ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานเครื่องกล และงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี

2. ตำแหน่งพนักงานสูทกรรม (ชาย) 3 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการประกอบอาหาร ทําความสะอาด ห้องครัว ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

3. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (ชาย) 1 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานธุรการ, งานพัสดุ และระเบียบ งานสารบรรณเป็นอย่างดี

>>>แนวข้อสอบกรมพลาธิการทหารบก(กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ชาย) 6 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษา ไม่ต่ํากว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริการเป็นอย่างดี และเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) (ชาย) 3 อัตรา
– เพศชาย (รับเฉพาะทหารกองหนุน) อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานด้านรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี

6. ตำแหน่งลูกมือช่าง (ชาย) 6 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่างทั่วไป และซ่อมจักรอุตสาหกรรม ได้เป็นอย่างดี

7. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 21 อัตรา
– เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเย็บจักร อุตสาหกรรม และเย็บผ้าเป็นอย่างดี

8. ตำแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ  3 อัตรา
– เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถทางด้านงานช่างทั่วไปเป็นอย่างดี

เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มี.ค. 2567 ในวัน และเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา) ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตําบลท่าทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 –  17 มีนาคม 2567

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ และ ตำแหน่งครูผู้ช่วย คสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน  8 อัตรา 6 สาขาวิชา

– สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
– สาขาวิชาเอกดุริยางค์ไทย (ปี่)
– สาขาวิชาเอกดุริยางค์ไทย (เครื่องหนัง)
– สาขาวิชาเอกตนตรีสากล (เปียโน)

โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
(หลักสูตร 4 ปี)
1. อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,050 บาท สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี
2. อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตร 5 ปี)
3. อันดับครูผู้ช่วย อัตราเงินเดือน 15,800 บาท สําหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

2. ตํางแหน่ง อาจารย์ จํานวน 29 อัตรา  17 สาขาวิชา

– สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
– สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
– สาขาวิชาเอก จิตวิทยาการศึกษา
– สาขาวิชาเอก ทัศนศิลป์
– สาขาวิชาเอก ศิลปศึกษา
– สาขาวิชาเอก ศิลป์ไทย (จิตรกรรมไทย)
– สาขาวิชาเอก ศิลป์ไทย (ลายรดน้ำ)
– สาขาวิชาเอก ประติมากรรม
– สาขาวิชาเอก สถาปัตยกรรมไทย
– สาขาวิชาเอก ประติมากรรมไทย
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (ละครนาง)
– สาขาวิชาเอก นาฏศิลป์ไทย (โขนลิง)
– สาขาวิชาเอก การแสดงพื้นบ้าน ภาคอีสาน
– สาขาวิชาเอก คีตศิลป์ไทย
– สาขาวิชาเอก ดนตีสากล (เปียโน)
– สาขาวิชาเอก ตนตรีสากล (แซกโซโฟน)

โดยให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้
1. ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,500 บาท สําหรับผู้ได้รับ คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป
2. ตําแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 18,510 บาท สําหรับผู้ได้รับ คุณวุฒิปริญญาโททั่วไป ที่มีหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามที่ ก.พ. กําหนด

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร  สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://bpi.thaijobjob.com/

แนวข้อสอบ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)