องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 12 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 1-29ก.พ.67

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 12 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 1-29ก.พ.67

ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

  • ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวนทั้งสิ้น 2 อัตรา
  • ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 จํานวนทั้งสิ้น 2 อัตรา
  • ตําแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งเศรษฐกร 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งมัคคุเทศก์ 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งนักสัตวบาล 4 จํานวน 1 อัตรา
  • ตําแหน่งพนักงานผลิต 2 จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร
3) มีอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร)
4) ต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) อย่างน้อย 400 คะแนนขึ้นไป (ผลคะแนนสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

6) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
7) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
8) ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะ ที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษและโรคพิษสุราเรื้อรัง
9) สามารถทํางานให้แก่ อ.ส.ค.ได้เต็มเวลา
10) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
11) ไม่เคยต้องคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
12) หากเป็นชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
13) สามารถจัดหาที่พักเองได้
14) ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อ เรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็น คุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศในวันที่ยื่นใบสมัคร และผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับ การอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่สมัคร ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาน ศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

วิธีการสมัคร
3.1 เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567ถึงวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.2 เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th และ http://dpo.thaijobjob.com
3.3 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กําหนดระบบจะออกเลขที่ชําระเงินและแบบฟอร์มชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.4 พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบลงในกระดาษขนาด A4
3.5 ในกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ให้กลับไปค้นหาใบสมัคร เพื่อพิมพ์ใบสมัคร ได้อีกที่ปุ่ม ค้นหาใบสมัคร แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนตําแหน่งที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น