ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / สมัคร online บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ + / สมัคร online บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ
 • พนักงานตรวจสอบ (เกรด 4 – 5) หรือ พนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 6 – 8) ส่วนตรวจสอบธุรกิจ สาย 3ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจจำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • 1. คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย ระเบียบ / ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 • 5. มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคคลที่หลากหลายได้ การเขียนรายงาน และการนำเสนอ (Presentation) 6. หากมีใบรับรอง / ประกาศนียบัตร (Certified) ตามมาตรฐานสากล เช่น CIA /CPA / CCSA / CRMA / CPIAT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กำาหนดการรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคาร สงเคราะห์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851. 02-202-1265, 02-202-1076
 • รายละเอียด https://career.ghbank.co.th/
 • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารคดี
 • ลูกจ้างธนาคาร (GHB Smart Boys & Girls)
 • ส่วนประชาสัมพันธ์ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 • จํานวน 4 อัตรา สัญญาจ้าง 2 ปี
 • อัตราเงินเดือน 24,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 175 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม
 •  มีบุคลิกภาพที่ดี “สวยหล่อสมาร์ททันสมัย กล้าคิดกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมี Service Mind
 • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสารที่ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกร หรือมีความสามารถด้าน Social Media การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิต Content การสื่อสาร ออกแบบกราฟิกหรือการตัดต่อวีดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • กําหนดการรับสมัคร
 • ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th เมนูร่วมงานกับเรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 และสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ส่วนการพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076
 • รายละเอียด https://career.ghbank.co.th/

แนวข้อสอบงานราชการ  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

 • กําหนดการรับสมัคร
 • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th
 • กําหนดการรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • https://career.ghbank.co.th/