โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

โรงเรียนสตรีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2567

แนวข้อสอบครูอัตราจ้าง(กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

รายละเอียด ประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแบบเหมาบริการ

1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
– วิชาเอกแนะแนว งานแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
– วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร
2.2 เพศชาย หรือหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นอย่างดี


2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน งานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
2.1 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2.2 เพศหญิงหรือเพศชาย อายุ 18 – 35 ปี (สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2.5 มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ
2.6 มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
2.7 มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องโทษ คือ ถูกคุมขัง ยกเว้นกรณีลหุโทษที่กระทำโดยประมาท
2.8 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานทางราชการหรือเอกชน


4. ตำแหน่งแหน่ง นักพัฒนา จำนวน 3 อัตรา
– นักพัฒนาชาย (คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
– นักพัฒนาหญิง (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 วุฒิการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2.2 เพศชาย หรือหญิง สำหรับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.3 มีสัญชาติไทย อายุ 18 – 50 ปี
2.4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นนักเลงการพนัน
2.5 มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ อัธยาศัยดี มีใจรักงานบริการ
2.6 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2.7 ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามระเบียบราชการ ไม่ติดยาเสพติด
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่วันที่ 17-23 มกราคม 2567 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น