เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567 จำนวน 104 อัตรา

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567 จำนวน 104 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ด ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Shopee กดดู)

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Lazada กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567
จำนวน 104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 73 คน หญิง 31 คน

1. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2541 – 15 กันยายน 2549)
2.3 เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
2.4 สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
2.5 มีใจรักในการให้บริการ
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
2.7.1 โรคเรื้อน
2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
2.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.7.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.11 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
2.12 ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
2.13 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.14 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.15 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะให้ออกทันทีและจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

3. การสมัครสอบ
3.1 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566
3.2 ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไชต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์
3.2.1 ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสำเนา ถูกต้องดังต่อไปนี้
– รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ปรับแต่งภาพ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pdf)
– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.paf)
– สำเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร (.paf)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
3.2.2 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงบนกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์เพื่อติดต่อขอชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์
3.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2566 (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Shopee กดดู)

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Lazada กดดู)