มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครูโรงเรียนสาธิต 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-23 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งประเภทครูโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 1/2567 (สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

ตำแหน่งครู ระดับครูผู้ช่วย (คุณวุฒิปริญญาตรี)
อัตราค่าจ้าง 19,500 บาท / เดือน

1) ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ /การสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะในด้านจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยสามารถสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และนำข้อมูลข่าวสารมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอน
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาต
ปฏิบัติการสอน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ภายใน 2 ปี 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2) คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / การสอนคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ศึกษา / คณิตศาสตร์ ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะในด้านจัดการเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์ โดยสามารถสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน สื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และนำข้อมูล ข่าวสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอน
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้วกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาต
ปฏิบัติการสอน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ภายใน 5 ปี 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย / การสอนภาษาไทย / สาขาวิชาอักษรศาสตร์ (ภาษาไทย) หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะในด้านจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
โดยสามารถสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน สื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี และนำข้อมูล ข่าวสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสอน
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
ผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้วกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาต
ปฏิบัติการสอน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ คุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ภายใน 2 ปี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4) คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ / การเขียนโปรแกรม / การจัดทำฐานข้อมูล และการเขียนเว็บไซต์
3. มีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอน การศึกษาการอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาให้แก่นักเรียน ให้บริการ
ทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของสถานศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ได้
6. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว กรณีที่ ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาตปฏิบัติการสอน ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ภายใน 2 ปี 7. สามารถสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5) การแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแนะแนว /แนะแนวการศึกษา / จิตวิทยาการศึกษาหรือแนะแนว / จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว / แนะแนวพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะในเนื้อหาวิชาแนะแนวอาชีพ และแนะแนวการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถในด้านการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม การวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาให้แก่นักเรียน ให้บริการ
ทางวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทของสถานศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. มีความสามารถในการฟัง การสื่อสาร และการถ่ายทอดได้ดี
7. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่าน การตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบขออนุญาตปฏิบัติการสอนต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ภายใน 2 ปี
8. สามารถสอนได้ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กำหนดการ และวิธีการรับสมัคร
1 สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.aru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือขอทราบรายละเอียดการรับสมัครฯ ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.00 น.
3 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครตำแหน่งละ 200 บาท (ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น