กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วุฒิ ม.6 บัดนี้ – 25ก.พ.67

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วุฒิ ม.6 บัดนี้ – 25ก.พ.67

แนวข้อสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบข้าราชการ2567 (กดดู)

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจําปีการศึกษา 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การรับนักเรียนนายสิบแผนที่ จํานวน 50 นาย

1. บุคคลพลเรือน ร้อยละ 50

2. ทหารกองประจําการ ร้อยละ 40 โดยแบ่งเป็นโควตาของ บก.ทท. ร้อยละ 20 สป. และเหล่าทัพ ร้อยละ 20 หากโควตาใดมีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์กําหนด ให้นําโควตา ดังกล่าวไปรวมกับอีกหนึ่งโควตา และหากทั้งสองโควตายังมีจํานวนผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ถึงเกณฑ์กําหนด ให้นําโควตาที่เหลือไปรวมกับโควตาบุคคลพลเรือน การสอบคัดเลือกให้สอบแข่งขันระหว่างกลุ่มทหารกอง ประจําการ ทั้งนี้ ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กําหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ.ศ. 2565)

บุคคลพลเรือน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 20 ปี ในปีที่จะเข้าเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2549)

  ทหารกองประจําการ

          – ทหารกองประจําการที่ร้องขอเข้ารับราชการ ซึ่งอยู่ระหว่างประจําการ

          – ทหารกองประจําการที่ร้องขอเข้ารับราชการ หลังปลดประจําการ

         – ทหารกองประจําการที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจําการโดยวิธีร้องขอ(กรณีพิเศษ) โดยไม่ใช้สิทธิลดวันรับราชการ หลังปลดประจําการ

          – มีอายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ วิธีนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2543)

สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2,20 หรือสําเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสํารวจ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ย สะสมไม่ต่ํากว่า 2.20

 มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได้

การรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น (ค่าสมัคร 350.- บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมของ ทางธนาคาร) ตั้งแต่วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการ ดําเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําให้ถูกต้อง


งานราชการ/พนักงานราชการ/ส่วนภูมิภาค


งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.

งานรัฐวิสาหกิจ/งานโรงงาน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย และอาจารย์ 37 อัตรา (ทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 มีนาคม 2567


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 27 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2567


ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน ระดับวุฒิ ปวช-ปริญญาตรี จำนวน 200 อัตรา


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  8 อัตรา (วุฒิ ปวส. ป.ตรี) รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8-28 มี.ค. 2567


BTS รถไฟฟ้า บีทีเอส เปิดรับพนักงาน จำนวนมาก / วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา ขึ้นไป และ อื่นๆ


กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 187 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม 2567


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 52 อัตรา


ธอส. สนับสนุนคนไทยมีบ้าน เริ่มต้นผ่อนชำระต่ำล้านละ 3,500 บาท/เดือน เท่านั้น