รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online – 24 สิงหาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร online – 24 สิงหาคม 2566

แนวข้อสอบรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (กดดู)

แนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ (กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการแผกนจัดซื้อ ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร : 10 สิงหาคม 2566 – 24 สิงหาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และทันกับความต้องการของผู้ใช้พัสดุ
  ดำเนินการทำเอกสารซื้อจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  จัดทำร่างแผนปฏิบัติงาน (Action plan) ของแผนกที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
  ให้คำแนะนำ/จัดทำ และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
  วิเคราะห์ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ จัดทำและนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องภายในแผนก
  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล/ประเด็นต่างๆ แก่ผู้เกี่ยวข้อง (User) ในงานที่รับผิดชอบ
  แก้ไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้อง (User) โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา และให้เป็นไปตามหลักการ
  วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Process)/มาตรฐาน (Standards) /คู่มือปฏิบัติงาน (Procedures and manual) ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  เปรียบเทียบข้อมูลของผู้ผลิต/ผู้ขาย แต่ละราย ทั้งด้านคุณสมบัติของสินค้า ความสามารถในการรับงาน ราคา/ค่าจ้าง การส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน เพื่อใช้ในการคัดเลือกคู่ค้า
  ดำเนินการเจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ราคาที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
  ติดต่อ ประสานงานกับผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้พัสดุ/สิ่งของ ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  ติดตามการส่งมอบพัสดุ/สิ่งของ เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน
  บันทึกและตรวจสอบทะเบียนข้อมูลของคู่ค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดซื้อ จัดหา
  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำสรุปผลการประเมินคู่ค้า
  จัดทำตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ รวมถึงร่างสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ และรักษาประโยชน์ให้กับองค์กร ตลอดจนติดตามให้การทำสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล จัดทำและนำเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
  ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุง
  Safety and Quality System – ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  Risk Management ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขากฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารคลังพัสดุ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  ความรู้ในระบบงานจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  ทักษะการทำสัญญาซื้อขาย
  ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น EPR CMMS
  ทักษะในการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  ความละเอียดรอบคอบ
  ความยึดมั่นในคุณธรรม
  การเจรจาต่อรอง
 • รายละเอียด  https://www.srtet.co.th/
 • ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง ปี 2566 (1 อัตรา)
 • วันที่รับสมัคร : 03 สิงหาคม 2566 – 17 สิงหาคม 2566
 • หน้าที่รับผิดชอบ
  ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบราง ระบบจ่ายไฟเหนือราง เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
  ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน
  ดำเนินงานบำรุงรักษาระบบราง,ระบบจ่ายไฟเหนือราง ให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา
  ตรวจสอบ ทบทวน เอกสารรายละเอียดข้อกำหนด การซ่อมบำรุงรักษาในแต่ละระบบงาน
  จัดทำเอกสารข้อมูล รายงาน เพื่อสนับสนุนงานซ่อมบำรุงของแผนกฯ
  วางแผนและสรุปรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน
  เข้าร่วมประชุม ตรวจติดตาม งานโครงการต่างๆ ทั้งของหน่วยงานภายในและภายนอก
  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 0 – 3 ปี
  มีความรู้และเข้าใจในการอ่านแบบ คู่มือ แผนงานของ งานระบบราง,ระบบจ่ายไฟเหนือรางได้
  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  มีความซื่อสัตย์ ขยัน ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้อย่างดี
 • รายละเอียด  https://www.srtet.co.th/