สินเชื่อช่วยเกษตร ธกส.ให้ยืมสูงสุด 50,000 บาท

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ธนาคารเพื่อการเกษตรและส หกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออก เงิ นกู้ก้อนใหญ่ผ่านสมาร์ทแคชไลน์

ลูกค้าสามารถกู้เงิ นได้สูงสุ ด 50,000 บาท

รายละเอียด

วัตถุประสงค์-ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ครอบครัวต้องการเพื่อป้องกันการคืนหนี้นอกระบบ เพียง 1 บั ญชีต อคน ขีดจำกัด -กำหนด วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเสร็จสิ้นพร้อมกันไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา

ครั้งเดียวตามรอบการชำระหนี้เดิม ค่าใช้จ่าย – ค่าธรรมเนี ยมการใช้วงเงินคิดตามอัตราดอกเบี้ย 1% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 500 บ าทและจะเรียกเก็บเป็นเวลา 1 ปี ณ วันที่ทำสัญญาเงินกู้ ปีถัดไปจะเรียกเก็บในวันที่ขยายร ะยะเวลาการชำระหนี้ หลังการผ่อนชำระ – คำนวณดอกเบี้ยโดยการลดดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง)

อัตราดอกเบี้ย -ตามระเบียบของลูกค้าแต่ละราย อัตราดอกเบี้ ยจะคำนวณตามระดับลูกค้า อัตราดอกเบี้ยผิดนัด -คิดดอกเบี้ ย (MRR+3) ของเงินต้นที่ค้างชำระตามจำนวนเงินสูงสุดที่ ธ.ก.ส. ประกาศ  บวกดอกเบี้ยเพิ่มเติม (MRR+3+3) 3% ต่อปี นับจากวันครบกำหนดชำระ หลักประกันเงินกู้

-จำนวนที่ดินไม่เกิน 95% ของจำนวนเงินจำนอง -2 คน ปร ะกันไม่เกิน 300,000 บ าท  – 1 ข้าราชการ

ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บ าท เงื่อ นไขสิ นเชื่อโครงการ

-นี่คือบริการวงเงิ นพร้ อมใช้ผ่านบั ตรอิเล็กทรอนิกส์

โดยเชื่อมโยงบัญชีเงินกู้กับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากในธนาคาร

โดยคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ตามจำนวนเงินกู้จริงที่ลูกค้าเบิกได้ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณจากวันที่ออกเงินกู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกละสาขา หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2555-0555