มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารศูนย์รังสิต
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
 • มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ
  TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึง
  วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
 • มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.
  ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือ ระดับวุฒิปริญญาโท ตามต าแหน่ง
  ที่สมัคร นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
  วันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
  ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม
  50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
  ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 17  เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ
  “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
  **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17  เมษายน  256 7 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**

แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

– ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

>>>แนวข้อสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

– ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ควรต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหากมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2567

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบทาง Internet ได้ที่ เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://person.tu.ac.th/hrtuweb/index.php
http://203.131.211.58/hrtuweb/uploads/recruit/recruit_08_03_2024_10_00_18.pdf

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 21250 สมัครบัดนี้ – 1 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 21250 / สมัครบัดนี้ – 1 ตุลาคม 2566

 • ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการครั้งที่ 12/2566
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
 • วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี / เดือนละ 21,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี
 • ปฏิบัติงานประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ท่าพระจันทร์ 1 ตำแหน่ง และ
 • ปฏิบัติงานประจำที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ศูนย์รังสิต 1 ตำแหน่ง
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานภายในสำนักงาน MS Office หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การโต้ตอบรับ – ส่ง Email การใช้ Internet ในการหาข้อมูลและทำงานได้ดี
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียน สามารถสื่อสำรโต้ตอบ
 • ภำษำอังกฤษได้ในระดับดี (สำหรับตำแหน่งประจำที่ท่าพระจันทร์)
 • มีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถท างานภายใต้ความกดดันได้
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลได้
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • กำหนดการรับสมัคร
 • วิธีการสมัคร
 • สมัครทาง Internet โดยให้ผู้สมัครด าเนินการดังต่อไปนี้
 • สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
 • ในระบบที่เว็บไซต์ http://app.bus.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx หรือเข้า
  เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th >> เกี่ยวกับเรา >> Job Opportunities (ร่วมงานกับเรา) >> เข้า สู่ระบบกำรสมัคร พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (โปรดรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดไว้ใน 1 ไฟล์ .pdf)