บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้  –  10 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้  –  10 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบโทรคมนาคมแห่งชาติ (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. วิศวกรรมศาสตร์
2. นิติกร
จำนวน 147 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.3 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
1.4 ไม่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระทำผิดวินัย
1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.7 ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอื่น (กรณีคัดเลือกได้แล้ว)
2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่แรกสมัคร

3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพันจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ พ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน หรือ เข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และ ไม่ต้องเป็นทหาร หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด
4. ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป
5. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที

6.  ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง และ ลูกจ้างนิติบุคคล ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยกเว้นไม่ใช้บังคับในกรณี อายุของผู้สมัคร
7. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการบรรจุปรับวุฒิในคุณวุฒิ ตามที่กำหนดในการรับสมัครนี้มาก่อน
8.  ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก และบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดในประกาศรับ สมัคร (ข้อ 1 – ข้อ 74) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงานได้

การรับสมัคร

1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 2104 3322, 02104 3481, 0 2104 4256, 0 2574 9492, 0 2575 8545 และ 0 2575 8533 หรือ ดูรายละเอียดทาง www.ntplc.co.th
2. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.ntplc.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา16.30 น.
3. การกรอกใบสมัคร ผู้สมัครจะต้องกรอกสมัครในระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนด โดยเลือกข้อและ คุณวุฒิที่สมัครให้ชัดเจนเพียงข้อเดียว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน หากไม่เลือกข้อ หรือ คุณวุฒิที่ต้องการสมัคร หรือ ไม่แนบเอกสารหลักฐานฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะไม่ได้รับพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ประกาศรับสมัคร
– รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชาฯ