ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 6
 • ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ๖ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • รวมทั้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว. ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร)
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • การสมัครสอบ
 • กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566  ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง ww.thailandpost.co.tb
 • วิธีการรับสมัคร
 • ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและขอรับใบสมัครที่ได้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้นที่ 1 โซน AB ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 • โทร. 0 2 8 3 1 3 3   7 8  และ โทร. 0 2 8 3 1 3 1 3 5 7 8 หรือ ทาง www.thailandpost.co.th
 • ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 5  ชุด (ต้นฉบับ  1 ชุด สำเนา 4  ชุด)
 • ใส่ซองปิดผนึกแยกกันแต่ละชุด ระบุชื่อ – สกุลผู้สมัคร และตำแหน่งที่สมัคร และ ลงลายมือชื่อกำกับรอยปิดผนึกไว้ทุกซอง โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วย  ตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน B
 • หรือ ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 – 0 299กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะถือว่าได้รับ

  เอกสารในวัน เวลา ที่เจ้าหน้าที่ทำการไปรษณีย์ ลงทะเบียนรับเอกสาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน เวลา 16.30 น. ของวันที่  30 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567 จำนวน 104 อัตรา

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ประจำปี 2567 จำนวน 104 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ด ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Shopee กดดู)

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Lazada กดดู)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567
จำนวน 104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 73 คน หญิง 31 คน

1. คุณวุฒิการศึกษา
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2541 – 15 กันยายน 2549)
2.3 เพศชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
2.4 สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เต็มเวลา
2.5 มีใจรักในการให้บริการ
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย
2.7 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
2.7.1 โรคเรื้อน
2.7.2 วัณโรคในระยะอันตราย
2.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
2.7.4 โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.9 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.11 ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ
2.12 ไม่เป็นผู้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท มหาชน จำกัด เพราะกระทำผิดวินัย หรือทุจริตต่อหน้าที่
2.13 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากงานไว้ก่อนหรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.14 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้จากการกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.15 ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครสอบคัดเลือก หากตรวจพบภายหลังจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะให้ออกทันทีและจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป

3. การสมัครสอบ
3.1 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566
3.2 ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไชต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์
3.2.1 ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสำเนา ถูกต้องดังต่อไปนี้
– รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่ปรับแต่งภาพ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pdf)
– สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.paf)
– สำเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร (.paf)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว
จะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
3.2.2 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินลงบนกระดาษ A4 หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบไฟล์เพื่อติดต่อขอชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์
3.3 ชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2566 (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Shopee กดดู)

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (Lazada กดดู)