สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ – 10 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 1 – 8 ธันวาคม 2566

กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก จำนวน 2,716 อัตรา ประจำปี 2567

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 382 คน รับสมัควันที่ 1 ธ.ค. 2566 – 31 ม.ค. 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่  14 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กดดู)

แนวข้อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (กดดู)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานตำแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น ครั้งที่ 1

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งนักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายกิจการต่างประเทศ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่
ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

3. ตำแหน่งนักวิชาการแข่งขันทางการค้า (สังกัดฝ่ายโครงสร้างและระบบธุรกิจสินค้าบริโภค)
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่
ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สถิติประยุกต์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (สังกัดฝ่ายแสวงหาข้อเท็จจริงทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือ วิทยาศาสตร์

5. ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน (สังกัดฝ่ายพัฒนาและเมินงานสืบสวนสอบสวน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
–  สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิสารสนเทศ สังคมวิทยา หรือจิตวิทยา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2566 เว้นแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2566 จะปิดรับสมัครในเวลา 16.30 น. โดยสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์ https://tcct.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พนักงานตําแหน่งประเภทปฏิบัติงาน ระดับต้น ครั้งที่ 1