สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2566

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครงาน สมัคร online 10 – 24 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 17000 สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 24 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2566

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 17000 / สมัครบัดนี้ – 15 พ.ย. 2566

แนวข้อสอบกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • สำนักงาน กขค. เปิดรับสมัคร
 • จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 17,000 บาท
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • สัมภาษณ์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ สำนักงาน กขค.
 • เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
 • ☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2199 5412 ฝ่ายกำกับดูแลการรวมธุรกิจ (ในวันและเวลาทำการ)

 • 📌วิธีการคัดเลือก
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
  โดยเฉพาะการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ตามมาตรา 51-53 และประกาศ กขค. ที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
 • 📌หน้าที่รับผิดชอบ
  1. ช่วยสนับสนุนงานศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน และศึกษาข้อมูลบทวิเคราะห์ วิจัยที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ รวมถึงตอบข้อหารือ และให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  2. ช่วยสนับสนุนงานศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ รวมถึงตอบข้อหารือ และให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดพิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง คัดแยกประเภทและจัดเก็บหนังสือภายในและภายนอก ลงทะเบียนหนังสือ
  รับ – ส่ง ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  4. จัดเตรียม กลั่นกรองเรื่อง เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของการบริหารงานของหน่วยงาน
  5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 📌คุณสมบัติ
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  การจัดการ การตลาด การบัญชี การเงิน สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  3. กรณีเป็นเพศชาย ต้องผ่านเกณฑ์ทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่า
  ไม่ต้องรับราชการทหาร
  4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน โดยเฉพาะ Microsoft Office เช่น Word, Excel และ Power Point
  5. มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
  รวมถึงสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
  6. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  7. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  8. มีความสามารถในการทำงานและรับมือกับสถานการณ์กดดันได้
 • 📬วิธีการสมัคร
  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  อาคารจอดรถ 5 ชั้น (BC) ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  เลขที่ 120 ถนนเเจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  โทร. 0 2199 5400 (ในวันและเวลาทำการ)

2. สมัครผ่านทาง Email ส่งมาที่ asset@tcct.or.th และ CC: merger@tcct.or.th
(ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.)

 • 📕เอกสารประกอบการสมัครงาน
  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  7. สำเนาเอกสารคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือการอบรมต่าง ๆ (ถ้ามี)
  8. สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ หลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (กรณีเป็นเพศชาย)

📄ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  https://tcct.or.th/assets/portals/1/files/OutsourcingServicesApplication66.pdf