มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

 • ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2566
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองกิจการนักศึกษา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดกองบริหารศูนย์รังสิต
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 2 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จ านวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้าง 21,250 บาท สังกัดคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร และตามที่
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบหมาย
 • มีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ
  TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบ จนถึง
  วันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
 • มีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.
  ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี หรือ ระดับวุฒิปริญญาโท ตามต าแหน่ง
  ที่สมัคร นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึง
  วันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ
  ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม
  50% ขึ้นไป ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์
  ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
 • วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • สมัครสอบทาง Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 17  เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อ
  “สมัครงาน” (ด้านซ้ายมือ)
  **ทั้งนี้ การสมัครสอบทาง Internet เฉพาะในวันที่ 17  เมษายน  256 7 ให้ดำเนินการสมัครสอบได้ถึงเวลา 15.30 น. เท่านั้น**

แนวข้อสอบพนักงานมหาวิทยาลัย (กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)