ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2567

คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ / เงินเดือน 21250 +/ สมัคร15 มีนาคม – 17 เมษายน2567

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ปริญญาตรี หลายสาขา หลายจังหวัด

Apple ประกาศรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี / เงินเดือนสูงสุด 22580 / สมัครออนไลน์ 11 – 22 มีนาคม 2567

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัคร 11 – 29 มีนาคม 2567

ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2567

ประกาศศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค)                                   จำนวน 10 อัตรา
2. ช่างไฟฟ้า (กลุ่มงานเทคนิค)                                          จำนวน 1 อัตรา
3. ช่างโลหะ (กลุ่มงานเทคนิค)                                          จำนวน 1 อัตรา
4. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ (กลุ่มงานเทคนิค)           จำนวน 4 อัตรา
5. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (กลุ่มงานเทคนิค)  จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (กลุ่มงานเทคนิค)                              จำนวน 3 อัตรา
7. ช่างซ่อมเครื่องไอน้ํา (กลุ่มงานเทคนิค)                           จำนวน 2 อัตรา
8. พนักงานประกอบรวมกระสุน (กลุ่มงานเทคนิค)                 จำนวน 2 อัตรา
9. พนักงานบรรจุหีบห่อ (กลุ่มงานเทคนิค)                            จำนวน 1 อัตรา
10. พนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบริการ)                    จำนวน 2 อัตรา
11. พนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริการ)                                   จำนวน 3 อัตรา

การรับสมัคร
ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามผนวก ค พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนํามายื่นด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานตามข้อ 5.2 ได้ที่ ลานศิริพงษ์ กองบัญชาการ ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.ถึง เวลา 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wpc.mod.go.th
ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองกําลังพล ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3678 – 5970 ถึง 9 หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ พันโทหญิง วันเพ็ญ เกียรติอมรรักษ์ หัวหน้ากําลังพล แผนกกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-0991-4326 และ สิบเอกหญิง เบญจวรรณ กุดแถลง เสมียนแผนกกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-5375-3233 (ในวันและเวลาราชการ